Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala
FBSerwis SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 157.100.000,00 PLN, wpłacony w całości

telefon: 22 623 63 80
fax: 22 623 60 34
fbserwis@fbserwis.pl

Inspektor Ochrony Danych

Roszczenia odszkodowawcze

tel.: 22 623 63 80 wew. 4
Telefoniczna obsługa roszczeń dostępna w każdy poniedziałek w godzinach 9-16

Obsługa techniczna obiektów

Natalia Stangreciak
Specjalista Techniczno - Handlowy
natalia.stangreciak@fbserwis.pl
 

Utrzymanie infrastruktury

tel.: 22 623 63 80
fbserwis@fbserwis.pl

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Swarzędz

Biuro Obsługi Klienta
tel.: 502 168 114
bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl

Gospodarka odpadami – dział handlowy

Kontakt dla klientów samorządowych:

Zuzanna Niziołek
Dyrektor Zespołu Kontraktów
woj.: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie
zuzanna.niziolek@fbserwis.pl

Maciej Andrzejczak
Kierownik Kontraktu w woj. łódzkim
tel.: +48 571 448 239 
maciej.andrzejczak@fbserwis.pl

Kamil Zazay
Kierownik Działu Handlowego i Rozwoju
kamil.zazay@fbserwis.pl
woj.: dolnośląskie, opolskie, śląskie

Gospodarka odpadami - lokalizacje

Centrala
tel.:22 623 63 80

Kluczbork
tel.: 515 080 249

Łódź
tel.: 42 280 79 60

Poznań
tel.: 61 679 33 63

FBSerwis Dolny Śląsk
tel.: 74 662 90 50

FBSerwis Kamieńsk
tel.: 887 803 432 

FBSerwis Wrocław - Centrala
tel.: 71 328 70 36

FBSerwis Wrocław - Środa Śląska
tel.: 71 317 20 67

FBSerwis Wrocław - Oława
tel.: 71 313 47 36

FBSerwis Karpatia - Centrala
tel.: 14 626 35 40

FBSerwis Karpatia - Krosno
tel.: 13 436 81 61 

FBSerwis Karpatia - Przemyśl
tel.: 16 675 15 41 

FBSerwis Karpatia - Rzeszów
tel.: 17 863 45 18 

FBSerwis Karpatia - Tarnów
tel.: 14 621 45 85

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 („FBSerwis”).

FBSerwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do FBSerwis zapytania w innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu,
  • obrony i ochrony roszczeń.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu FBSerwis polegającego na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie oraz obronie i ochronie przed roszczeniami.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy:

  • przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi - nie dłużej niż przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń,
  • do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których FBSerwis realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Na żądanie właściwych organów, FBSerwis może przekazać dane osobowe podmiotów danych w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). FBSerwis przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony.

Możesz uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

Masz prawo:

  1. żądania dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych.

Masz także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Ponadto masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie dotyczące realizacji praw podmiotów danych można skierować na adres korespondencyjny: FBSerwis lub poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.