Kontakt

W jakichkolwiek sprawach dotyczących odbioru odpadów prosimy kontaktować się z Zamawiającym – Gminą Kłodzko.

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8A
57 - 300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
email: ug@gmina.klodzko.pl

Dane firmy
FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO


Formularz kontaktowy