FBSerwis Karpatia

FBSerwis Karpatia sp. z o. o. jest właścicielem i zarządzającym instalacją komunalną zlokalizowaną w Tarnowie (województwo małopolskie). Zdolności przetwórcze obiektu to 51 tys. ton/rok, z czego frakcji biologicznej – ponad 20 tys. ton/rok.

Instalacja spełnia standard Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Dane spółki:
FBSerwis Karpatia sp. z o. o.
ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000047175, NIP 8731014995, REGON 850384270
Kapitał zakładowy 13 000 000,00 PLN, wpłacony w całości

Adres instalacji komunalnej:
FBSerwis Karpatia sp. z o. o.
ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów

Klauzula Informacyjna RODO