Bądźmy EKO dla Wrocławia - formularz zgłoszeniowy Klasy I-IV

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu "Bądźmy EKO dla Wrocławia", który tym razem organizujemy pod hasłem "Zostań pomocnikiem Superbohatera!". Aby wziąć udział uczniowie klas I-IV mają za zadanie przygotować plakaty przedstawiające prawidłową segregację odpadów lub ich powtórne wykorzystanie. Praca powinna być wykonana przez jednego ucznia - nie ma możliwowści zgłoszenia pracy zespołowej.

Pracę należy zgłaszać poprzez formularz konkursowy dostępny poniżej. Do zgłoszenia pracy wymagane jest wypełnienie wszystkich pól zawartych w formularzu, załączenie pracy konkursowej (skanu lub zdjęcia w formacie .jpg, .jpeg lub .png), a także niezbędnych zgód w formacie pdf.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Joanną Kuźmińską oraz Administratorem pod adresem mail: rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny z dopiskiem RODO na kopercie.

2.Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:

a.organizacja Konkursu – przez czas trwania Konkursu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

b.dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

c.wykorzystanie Prac Konkursowych Laureatów Konkursu w celu szerzenie wiedzy ekologicznej oraz postaw proekologicznych wśród mieszkańców Wrocławia – do 3 lat od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.Kategorie odnośnych danych (w przypadku pozyskiwania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą): imię, nazwisko, nazwa, numer i adres szkoły podstawowej.

5.Źródło danych (w przypadku pozyskiwania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą). Dane osobowe mogą być przekazywane bezpośrednio przez osobę której dane osobowe dotyczą lub przez Osobę Zgłaszającą.

6.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których administrator realizuje cele przetwarzania, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Na żądanie właściwych organów, administrator może przekazać dane osobowe podmiotów danych w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Podmiot danych może uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

7.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

a.żądania do nich dostępu,

b.sprostowania,

c.usunięcia,

d.ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

8.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9.Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Konkursie lub zgłoszenia Pracy Konkursowej.

11.Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.