informacje o kontrakcie

FBSerwis w Gminie Kluczbork

FBSerwis SA realizuje usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kluczbork.


Rodzaje odbieranych odpadów:

1. Zmieszane odpady komunalne
2. Odpady zbierane selektywnie:

  • papier, tektura,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • odpady BIO (zielone i kuchenne z gospodarstw domowych),
  • odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane leki (pojemniki znajdują się na terenie Gminy, w aptekach oraz ośrodkach zdrowia).