Informacje o kontrakcie

Miasto Wrocław

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz aktami prawa miejscowego, szczegółowo scharakteryzowanej w pkt 3. W obrębie Sektora II – dzielnica Krzyki.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi,
  2. odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości obsługiwanych,
  3. odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych,
  4. odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów zielonych zbieranych w sposób akcyjny,
  5. odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki przeterminowanych leków,
  6. usuwania odpadów komunalnych zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,
  7. przeprowadzania prac interwencyjnych,

Zamówienie realizowane jest we współpracy ze spółką Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.