Informacje o kontrakcie

Gmina Środa Śląska:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów Komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu gminy Środa Śląska

Do głównych obowiązków należą:

1) zapewnienie mieszkańcom pojemników do gromadzenia odpadów,

2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych nieselektywnie,

3) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie, z podziałem na frakcje:

  • odpady suche o kodzie 20 03 01,
  • odpady mokre o kodzie 20 01 99,

4) odbiór transport i zagospodarowanie odpadów szkła, papieru i tworzyw sztucznych, gromadzonych selektywnie w tzw. gniazdach rozmieszczonych na ternie gminy,

5) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie w wybranych aptekach, przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych,

6) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Kryniczno w gminie Środa Śląska.