Informacje o kontrakcie

Miasto Oława w ramach Związku Międzygminnego Ślęza-Oława:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu miast Oława, a w szczególności:

1. Odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZMSO, Uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie ZMSO oraz Uchwałą w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obejmujące następujące frakcje odpadów komunalnych:

  1. papier;
  2. szkło;
  3. metale i tworzywa sztuczne;
  4. odpady komunalne ulegające biodegradacji;
  5. zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników lub worków na odpady komunalne, o pojemności i w kolorystyce określonej w obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie ZMSO, z częstotliwością nie mniejszą niż minimalna częstotliwość określona w obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie ZMSO, z zastrzeżeniem załącznika nr 4 do SIWZ;

3. Selektywne odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w ramach zbiórki objazdowej, która będzie organizowana trzy razy w ciągu roku, obejmujące następujące frakcje odpadów komunalnych:

  1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  2. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  3. zużyte opony;
  4. odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zamówienie realizowane jest we współpracy ze spółką Remondis Dolny Śląsk sp. z o.o.