Kontakt

Dane kontaktowe:
Numer telefonu i fax-u: 71 319 55 17
Adres biura: ul. Radecz 38, 56-120 Brzeg Dolny
E-mail: brzegdolny@fbserwis.pl
Strona www: http://fbserwis.pl/odbior-odpadow/dolnoslaskie/

Godziny pracy biura:
7-15 – od poniedziałku do piątku

Klauzula Informacyjna RODO


Formularz kontaktowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Wrocław sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce („FBSerwis”). Kontakt z FBSerwis jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl lub adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych”, FBSerwis Wrocław sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. FBSerwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Joanna Kuźmińska. Z Inspektorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Cele i podstawa prawna przetwarzania: A. zawarcie i wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na FBSerwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w zakresie danych osobowych osób będących stronami umowy, B. realizacja praw podmiotów danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, C. realizacja prawnie uzasadnionych interesów FBSerwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, obejmujących: − zawarcie i wykonanie umowy w zakresie danych osobowych osób wskazanych w treści umowy jako osoby reprezentujące kontrahenta, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, − prowadzenie korespondencji związanej z działalnością FBSerwis, w tym obsługę zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontraktowego, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej – niezwiązanych z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, − ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń wynikających z umowy lub świadczonych usług. Okres przetwarzania danych osobowych: Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania, może wynikać z obowiązujących przepisów, które stanowią podstawę przetwarzania. W relacjach umownych dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FBSerwis dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, są przetwarzane do czasu jej wycofania. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których FBSerwis realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Na żądanie właściwych organów, FBSerwis może przekazać dane osobowe podmiotów danych w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Podmiot danych może uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl Prawa podmiotów danych: Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo: a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, b) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, c) żądania do nich dostępu, d) sprostowania, e) usunięcia, f) ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie dotyczące realizacji praw podmiotów danych można skierować na adres korespondencyjny: FBSerwis lub poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Jeśli dane osobowe zostały udostępnione FBSerwis w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (art. 6 ust. lit f RODO), źródłem tak pozyskanych danych jest kontrahent FBSerwis. Kategorie odnośnych danych to imię, nazwisko, dane kontaktowe.