Informacje o kontrakcie

FBSerwis w Puszczykowie

Od 1 stycznia 2017 r. FBSerwis S.A. rozpoczyna świadczenie usług w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Puszczykowa, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Usługa obejmuje również odbiór odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także odbiór przeterminowanych leków zebranych w aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Puszczykowa oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Usługa realizowana jest na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu.

Rodzaje odbieranych odpadów:

1. Zmieszane odpady komunalne
2. Odpady zbierane selektywnie:

  • papier, tektura.
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • odpady zielone,
  • odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane leki z aptek.