Informacje o kontrakcie

FBSerwis w gminie Grodzisk Wielopolski

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym odbiór odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także odbiór przeterminowanych leków zebranych w aptekach zlokalizowanych na terenie w/w gminy oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Usługa odbioru odpadów będzie realizowana przy udziale podwykonawcy, firmę ANTRANS.

Antrans

Przedsiębiorstwo Usługowe ANTRANS
Boruja Kościelna, ul. Szkolna 3
64-300 Nowy Tomyśl

Szczegółowy zakres usług:

1. Zmieszane odpady komunalne

2. Odpady zbierane selektywnie:

  • papier, tektura,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • odpady zielone,
  • odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane leki z aptek.